FAQ 06.06

1. Jakie są zasady rekrutacji do projektu?

Rekrutacja do projektu jest otwarta i dostępna dla wszystkich osób dorosłych, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje. Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji, który dostępny jest na stronie projektu, w zakładce dokumenty.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji, który dostępny jest na stronie projektu, w zakładce dokumenty.

2. Gdzie należy ubiegać się o dofinansowania?

W ramach projektu pn.: „Doskonalenie umiejętności – Twoja droga do sukcesu!” o dofinansowanie usług rozwojowych można ubiegać się u Operatora tj. w Biurze Obsługi Klienta (BOK): LG Project Łukasz Dobiczek ul. Mariacka 1/22, 40-014 Katowice. Ponadto nasi pracownicy będą dostępni również w Mobilnych Biurach Obsługi Klienta (MBOK) – 4 razy w miesiącu. Harmonogram pracy MBOK dostępny na stronie projektu: https://projektydofinansowane.pl/harmonogram-mobilnego-biura-obslugi/

3. Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności/kompetencji lub zmiana/nabycie nowych kwalifikacji, w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2026, przez minimum 290 osób (w tym 174 kobiety) z grupy 725 (w tym 435 kobiet) osób dorosłych, tj. powyżej 18 roku życia zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego w jednym z następujących powiatów województwa śląskiego:
będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, sosnowieckiego, tarnogórskiego, tyskiego, zawierciańskiego oraz na terenie miast na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze,
planujących z własnej inicjatywy podnieść/zmienić/nabyć ww. kompetencje lub kwalifikacje. Minimum 40% grupy docelowej nabędzie/podniesie lub uzupełni kwalifikacje zawodowe w tym obszarze.

Minimum 40% grupy docelowej nabędzie/podniesie lub uzupełni kwalifikacje zawodowe/kompetencje.

4. Na co mogę otrzymać dofinansowanie?

Projekt zakłada udzielenie 95% dofinansowania na usługi rozwojowe tj. szkolenia/certyfikacja/walidacja.

Usługi te będą realizowane w ramach formuły operatorskiej przy użyciu Podmiotowego Systemu Finansowania i za pośrednictwem usług oferowanych przez Bazę Usług Rozwojowych.

W ramach projektu uczestnik otrzymuje 95% dofinansowania do usługi rozwojowej i wnosi wkład własny w wysokości 5%.

Maksymalny limit dofinansowania usługi rozwojowej takiej jak szkolenie, walidacja lub certyfikacja wynosi do 5 000 zł na osobę.

5. Czy zamieszkując na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego i równocześnie pracując na terenie woj. śląskiego mogę wziąć udział w projekcie?

Tak. Projekt jest skierowany do osób dorosłych, tj. powyżej 18 roku życia zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego w jednym z następujących powiatów województwa śląskiego: będzińskiego, bieruńsko-lędzińskiego, bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, lublinieckiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, sosnowieckiego, tarnogórskiego, tyskiego, zawierciańskiego oraz na terenie miast na prawach powiatu: Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze,
planujących z własnej inicjatywy podnieść/zmienić/nabyć ww. kompetencje lub kwalifikacje.
Kandydat może równocześnie i zamieszkiwać i pracować na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego jednak do projektu jest kwalifikowany
albo według kryterium zamieszkania albo według kryterium miejsca pracy w ww. subregionie, w zależności, co zostanie wskazane w dokumentach zgłoszeniowych przez osobę starającą się o udział w projekcie.

6. Co mogę załatwić w Biurze Obsługi Klienta?

Działalność Biura Obsługi Klienta (BOK) polega na:

a. Informowaniu o projekcie – obsługa osobista, telefoniczna, elektroniczna;
b. Prowadzeniu działań rekrutacyjnych (możliwość złożenia dokumentów);
c. Pomocy w obsłudze platformy BUR dla uczestników projektu, m.in. poprzez zakładanie konta w bazie; wskazywanie usług poprawnie zamieszczonych w bazie, usługi z najlepszą ceną/dogodnym dla uczestnika miejscem usługi; weryfikacją, czy cena usługi rażąco nie odbiega od innych cen takich samych/podobnych usług w bazie; udzielanie informacji na temat funkcjonowania bazy, warunków rejestracji; pomaganie w kontaktach z Administratorem BUR;
d. Aktywnym promowaniu BUR i zachęcaniu do rejestracji podmiotów niezarejestrowanych w bazie, w szczególności informowanie o możliwości
i warunkach rejestracji w BUR podmiotów wskazanych przez potencjalnych uczestników projektu zainteresowanych szkoleniami oferowanymi przez ten podmiot, pomaganie uczestnikom w zamieszczaniu ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługę rozwojową, niedostępną w BUR;
e. Doradztwie w zakresie zakładania kont EuroPass oraz MojePortfolio;
f. Doradztwie zawodowym świadczonym fakultatywnie. Spotkanie z doradcą zawodowym w celu opracowania bilansu kompetencji i doradztwa
w zakresie doboru usług rozwojowych.

Minimum 3 dni w tygodniu BOK jest czynne do godziny 17:00.

Zapewnione są także 3-godzinne dyżury co najmniej w dwie soboty w miesiącu.

Ponadto Operator zapewnia funkcjonowanie mobilnych BOK poza miejscowością działania BOK stacjonarnego.

Działalność mobilnych BOK polega na:

a. Organizacji pracy punktów w terenie obejmującej pełen zakres usług w sposób umożliwiający zachowanie prywatności klientów,
b. Realizacji wsparcia w formie mobilnej minimum 4 razy w miesiącu.

Operator zapewnia możliwość skorzystania z udogodnień dostępności dla osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, które potrzebują takiego wsparcia. Pracownicy zachęcają do wcześniejszego zgłoszenia takich potrzeb, w celu umówienia terminu i miejsca spotkania dogodnego dla obu stron.

Zapraszamy na naszą stronę www oraz portale społecznościowe.

7. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą mogę starać się o dofinansowanie w ramach projektu?

Nie. O dofinansowanie w ramach projektu nie mogą się starać przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 ust.1-2 Prawa Przedsiębiorców, czyli:

Pojęcie przedsiębiorcy

a. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
b. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

8. Czy w ramach projektu „Doskonalenie umiejętności – Twoja droga do sukcesu!” przewidziano możliwości finansowania kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną osoby dorosłej korzystającej z usługi rozwojowej/ lub z usług doradcy zawodowego?

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z Zasadami wdrażania projektów z zakresu Kształcenia Osób Dorosłych w FESL 2021-2027 (KOD FESL 2021-2027), Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z EFS+ oraz Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 możliwe jest kwalifikowanie jedynie kosztów bezpośrednio związanych z usługą rozwojową i niezbędnych do osiągnięcia celów projektu.

9. W jakiej formie odbywają się usługi doradcze z doradcą zawodowym?

Realizacja usługi poradnictwa zawodowego jest nieobowiązkowa i odbywa się stacjonarnie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.
Spotkanie trwa od 4 do 6 godzin. W wyjątkowych okolicznościach istnieje możliwość, aby doradca zawodowy świadczył pracę częściowo
w sposób zdalny, tym niemniej nie powinno być to zasadą, decyzja o takiej formie winna być uzasadniona potrzebami uczestnika i powinna wynikać z preferencji uczestnika, a realizacja zadań należycie udokumentowana.

10. Czy spotkanie z doradcą jest obowiązkowe i czy jest dodatkowo płatne?

Spotkanie z doradcą jest bezpłatne i dobrowolne, uczestnik nie ma obowiązku skorzystania z  tej formy wsparcia.

Wybór usługi rozwojowej co do zasady może być poprzedzony usługą doradztwa edukacyjno-zawodowego, której celem będzie właściwe dopasowanie potrzeb uczestników do zmieniającego się rynku pracy. W ramach usługi zapewnimy także wsparcie każdemu chętnemu uczestnikowi z następujących zakresów: zbudowanie motywacji do rozwoju, wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,
wsparcie w wyborze odpowiednich usług i identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji, oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji. 

11. Kiedy będą dostępne otwarte dla wszystkich nabory?

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie harmonogramu naboru, który określa terminy i wartość dofinansowania przewidzianą
w ramach każdej z rund naboru.

Informacja o terminach naboru zamieszczona jest na stronie internetowej projektu oraz na profilach społecznościowych projektu.

12. Jak skorzystać z dofinansowania?

a. W trakcje trwanie naboru, uczestnik składa elektronicznie do Operatora fiszkę zgłoszeniową.
b. Po wstępnym zakwalifikowaniu dostarcza wymagane dokumenty do zgłoszenia, tj. formularz zgłoszeniowy wraz z odpowiednimi załącznikami.
c. Po ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu podpisuje umowę na udział w projekcie.
d. Uczestnik rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)  uslugirozwojowe.parp.gov.pl i wyszukuję interesującą go usługę rozwojową tj. szkolenie(a), z adnotacją „możliwość dofinansowania”.
e. Uczestnik składa wydrukowaną kartę wybranej usługi rozwojowej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny podpisuje z Operatorem umowę
na realizację wybranej usługi rozwojowej.
f. Uczestnik wpłaca 5% wkładu własnego do Operatora.
g. Uczestnik bierze udział w usłudze rozwojowej, a po jej zakończeniu dokonuje oceny usługi w BUR.
h. Uczestnik składa do Operatora Wniosek o rozliczenie Usługi Rozwojowej.
i. Operator po zatwierdzeniu dokumentacji rozliczeniowej dokonuje płatności za usługę rozwojową Instytucji szkoleniowej.

13. Jaka jest wysokość dofinansowania szkoleń? Jakie koszty są po stronie uczestnika projektu?

Całkowity poziom dofinansowania usługi rozwojowej typu szkolenie(a)/walidacja/certyfikacja wynosi 95%. Wkład własny uczestnika wynosi 5%.

Maksymalny limit dofinansowania usługi rozwojowej takiej jak szkolenie, walidacja lub certyfikacja wynosi do 5 000 zł na osobę.

14. Jakie szkolenia są dostępne?

Operator nie dysponuje zamkniętą listą szkoleń, to uczestnik decyduje, o zakresie, terminie oraz dostawcy usługi z Bazy Usług Rozwojowych. Pamiętać jednak należy, że celem szkolenia jest rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych.

15. Czy wybrana usługa szkoleniowa z BUR może odbywać się w trakcie czasu pracy i w siedzibie pracodawcy?

Nie. Usługa rozwojowa musi odbywać się poza godzinami pracy uczestnika i poza siedzibą pracodawcy. Osoba przystępuje do projektu z własnej inicjatywy, w swoim wolnym czasie.

16. Czym, jest ID wsparcia i jak je uzyskać? 

ID wsparcia to numer wskazujący, że Uczestnikowi projektu zostało przyznane dofinansowanie w ramach projektu (tj. zawarta została umowa o wsparcie). ID wsparcia jest niezbędne
do zapisania się na usługę rozwojową. W numerze tym zawiera się numer umowy wsparcia.

ID wsparcia znajduje się na indywidualnym koncie klienta w Bazie Usług Rozwojowych (dalej zwanej „BUR”). Po zalogowaniu się na konto
w BUR w menu Użytkownik zlokalizowanym po lewej stronie znajduje się zakładka „Mój profil”, a w niej dostępne ID wsparcia.

17. Wiem u kogo chcę się przeszkolić, ale tej firmy nie ma w Bazie Usług Rozwojowych, co wtedy?

Jeśli w ofercie Bazy Usług Rozwojowych nie ma konkretnego organizatora szkoleń, uczestnik może się z nim skontaktować bezpośrednio
lub za pomocą pracownika Biura Obsługi Klienta, by ten przeanalizował możliwość zarejestrowania się w BUR i zamieszczenia swojej oferty szkoleniowej na dedykowanej platformie.

18. Czy można wziąć udział w kilku szkoleniach? Czy szkolenia muszą być prowadzone przez jedną firmę szkoleniową?

a. Tak. Nie ma określonej liczby szkoleń, jest tylko określona pula środków na osobę uczestniczącą w projekcie, tj. maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł. Wartość wsparcia może być przez uczestnika dowolnie rozdysponowana pomiędzy szkolenia.
b. Nie. Szkolenia nie muszą być prowadzone przez jedną firmę szkoleniową. Uczestnik ma możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby rozwojowe.

Po wyczerpaniu limitu u jednego operatora uczestnik może skorzystać ze wsparcia u innego operatora.

19. Czy można wziąć udział w droższych szkoleniach a różnicę w cenie dopłacić z własnych środków?

Tak. Jeśli cena szkolenia o charakterze zawodowym przekracza wartość 5 000 zł. Uczestnik, dopłaca różnicę w ramach wkładu własnego Operatorowi zgodnie z zapisami umowy na usługi rozwojowe.

20. Czym jest baza usług rozwojowych (BUR)?

BUR – internetowa baza usług rozwojowych, obejmująca rejestr dostawców usług zapewniających świadczenie usług rozwojowych należytej jakości współfinansowanych ze środków publicznych, prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora BUR, którego funkcję pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). BUR umożliwia w szczególności obsługę następujących procesów: publikację ofert usług rozwojowych świadczonych przez Dostawców Usług wpisanych do BUR; dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe; zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe; dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych; zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez pozostałych uczestników usług.

Baza dostępna jest pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

21. Jak założyć konto w BUR?

Aby założyć konto w BUR należy wejść na stronę internetową  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl, w prawym górnym rogu kliknąć zakładkę „Zarejestruj się”. W kolejnym kroku należy wypełnić formularz rejestracji użytkownika i go zatwierdzić. Po chwili na adres e-mail przyjdzie wiadomość o aktywacji konta w BUR i aby to zrobić, trzeba wejść w link i aktywować konto.
Należy pamiętać, że dopiero kliknięcie w link aktywacyjny kończy proces rejestracji konta w BUR.

22. Jak zapisać się na szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych?

Zapisu na szkolenie należy dokonać na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Użytkownik loguje się do Bazy Usług Rozwojowych i wybiera usługę rozwojową tj. szkolenie. Usługę można wybrać wpisując jej numer w wyszukiwarce lub wyszukać wybierając interesujące użytkownika kryteria. Wyszukiwarka znajduje się w zakładce „Baza usług” w nagłówku górnym strony. Aby zapisać się na usługę należy kliknąć przycisk „Zapisz się”, który widnieje na karcie usługi. Ważne aby na karcie usługi widniała informacja o możliwości dofinansowania usługi.
Następnie należy wybrać profil Użytkownik i kliknąć przycisk „Wybierz”, który przenosi do formularza zapisu.
Wypełnij formularz i dodaj dofinansowanie klikając w przycisk „Dodaj dofinasowanie”. Pamiętaj również o dodaniu ID wsparcia i wysłaniu formularza.

23. Czy dofinansowaniu w ramach projektu podlegają tylko usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Tak, dofinansowaniu w ramach projektu podlegają tylko usługi rozwojowe oznaczone jako usługi z dofinansowaniem wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Oczywiście, że nie. Uczestnik po zakończeniu usługi rozwojowej obligatoryjnie wypełnia ankietę w BUR, składa wniosek, do którego załącza:
• kopię faktury lub rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego wystawioną przez podmiot realizujący usługę rozwojową,
• wypełnioną ankietę oceniającą usługę,
• kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie usługi rozwojowej,
• kopie dokumentów wskazanych w protokole z wizyty monitoringowej usługi (jeśli dotyczy),
• kopię certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji (jeśli dotyczy).
W przypadku usługi rozwojowej typu szkolenie/walidacja/certyfikacja: po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów rozliczeniowych Uczestnika, Operator przelewa zapłatę za szkolenie, razem z wkładem własnym wpłaconym przez Uczestnika, na konto dostawcy usługi. Na fakturze widnieje adnotacja o rozliczeniu szkolenia na podstawie umowy z operatorem.

25. Czy przy naborze wniosków obowiązuje zasada „kto pierwszy”?

O zakwalifikowaniu się do projektu decydują kryteria punktowe, a nie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie naboru do projektu: https://projektydofinansowane.pl/https-projektydofinansowane-pl-wp-content-dokumenty/

W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu : bur@projektydofinansowane.pl