Co oferujemy

 

 

 

Wsparcie/kursy:

 

Uczestnicy Projektu otrzymują następujące formy wsparcia:

-doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (obligatoryjnie) oraz w zależności od wskazań IPD;

-szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub 3 miesięczny staż zawodowy (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie: szkolenia zawodowe; szkolenia dotyczące kompetencji ogólnych; szkolenia kompetencji społecznych (tzw. kompetencje miękkie); wsparcie psychologa; 

Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości: 9,04 zł brutto za 1 h szkoleniową lub stażowe w wysokości 1969,63 zł brutto-brutto, zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia lub stażu, zwrot kosztów opieki  nad osobą zależną o ile sytuacja tego wymaga.

Liczba miejsc ściśle ograniczona!!! Liczy się kolejność zgłoszeń!!