Usługi rozwojowe dla osób pełnoletnich
z subregionu centralnego woj. śląskiego,
dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost umiejętności/kompetencji lub zmiana/nabycie nowych kwalifikacji, umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, ponadto niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji oraz kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jak również ich weryfikacja (walidacja, certyfikacja).

Wzrost umiejętności/kompetencji lub zmiana/nabycie nowych kwalifikacji, umożliwiających rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2026 przez minimum 405 osób (w tym 243 kobiet) z grupy 1350
(w tym 810 kobiet) osób dorosłych, tj. powyżej 18 roku życia zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego w jednym z następujących podregionów górniczych województwa śląskiego: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki, tyski, planujących z własnej inicjatywy podnieść/zmienić/nabyć ww. kompetencje lub kwalifikacje.

Minimum 30% grupy docelowej nabędzie/podniesie lub uzupełni kwalifikacje zawodowe/kompetencje.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do grupy 1350 (810K) osób dorosłych, tj. pow. 18 r.ż. zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego w jednym z następujących podregionów górniczych woj. śląskiego: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki lub tyski. Sprawdź TUTAJ listę powiatów i gmin, które znajdują się w wymienionych wcześniej podregionach.  

Udzielanie dofinansowania na realizację usług rozwojowych w ramach szkoleń, egzaminów lub studiów podyplomowych świadczone będzie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje subregion centralny woj. śląskiego i będzie realizowany w latach 2024-2026. 

Projekt wspiera osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Grupa osób w niekorzystnej sytuacji oznacza grupę osób w trudnej sytuacji, w tym osoby doświadczające ubóstwa, wykluczenia społecznego lub dyskryminacji w wielu wymiarach lub zagrożone takimi zjawiskami. W kontekście projektu z niniejszego działania osobą w trudnej sytuacji jest każda osoba, która napotyka na bariery dostępu do nabywania lub podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Do grupy osób w niekorzystnej sytuacji należą w szczególności osoby:

  • w kryzysie bezdomności lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
  • należące do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych;
  • pracujące w górnictwie lub branży okołogórniczej (w tym osoba, która opuściła którąś z tych branż nie wcześnie niż 1 stycznia 2021 r.);
  • z niepełnosprawnością;
  • z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (poziom 3 klasyfikacji ISCED);
  • bezrobotne;
  • w wieku co najmniej 55 lat.

Główne założenia projektu, nasza oferta

Projekt zakłada udzielenie 95% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z zieloną gospodarką. Usługi te będą realizowane w ramach formuły operatorskiej przy użyciu Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) i za pośrednictwem usług oferowanych przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach projektu uczestnik musi wnieść wkład własny w wysokości 5% (maksymalnie limit pojedynczej usługi rozwojowej takiej jak szkolenie, walidacja lub certyfikacja wynosi 5 000 zł na osobę oraz 10 000 zł na osobę na studia podyplomowe).

Projekt realizowany będzie w oparciu o podejście popytowe. Uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz dostawcy usługi rozwojowej. Wybór usługi rozwojowej co do zasady będzie poprzedzony usługą doradztwa edukacyjno-zawodowego (charakter fakultatywny), której celem będzie właściwe dopasowanie potrzeb uczestników do zmieniającego się rynku pracy, dodatkowo poprzez zbudowanie motywacji do rozwoju, wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji, wsparcie w wyborze odpowiednich usług i identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji oraz wsparcie w ich walidacji i certyfikacji, a także doradztwo w zakresie zakładania kont EuroPass oraz MojePortfolio.

Operator ma za zadanie organizowanie promocji, rekrutacji, podpisywania umów wsparcia oraz wypłacanie środków finansowych. Ponadto udziela pomocy m.in. w założeniu konta w Bazie; wskazuje usługi poprawnie zamieszczone w bazie, usługi z najlepszą ceną/dogodnym dla uczestnika miejscem usługi; udziela informacji na temat funkcjonowania Bazy, warunków rejestracji; pomaga w kontaktach z Administratorem BUR; pomaga w zamieszczaniu ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługę rozwojową, niedostępną w BUR.

Efektem projektu będzie nabycie zielonych kwalifikacji/ kompetencji potrzebnych w zielonych miejscach pracy w celu budowy zielonej gospodarki. W ramach projektu minimum 30% uczestników projektu nabędzie lub podniesie kwalifikacje zawodowe/kompetencje. 

Działania zaplanowane w projekcie zmierzać będą w kierunku gospodarki neutralnej dla środowiska naturalnego (zielonej gospodarki), poprzez nabywanie kwalifikacji i kompetencji, w szczególności zawodowych, niezbędnych w zielonych miejscach pracy.

Każdy etap realizacji projektu będzie prowadzony z poszanowaniem zasady równości dla wszystkich Uczestniczek i Uczestników projektu, w sposób niedyskryminujący ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, majątek, urodzenie, niepełnoprawność, wiek lub orientację seksualną.

Firma oczekuje na otrzymanie decyzji o dofinansowaniu Projektu.

Wkrótce zamieszczone zostaną informacje szczegółowe. Zapraszamy do kontaktu.