Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z wymaganiami artykułów 13 i 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanego dalej RODO informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LG PROJECT ŁUKASZ DOBICZEK z siedzibą w Lędzinach pod adresem ul. Jana Długosza 29/3, 43-140 Lędziny reprezentowany przez Pana Łukasza Dobiczka  NIP: 9542420111 oraz REGON: 278169261

DANE KONTAKTOWE

W kwestiach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczoną do tego celu osobą drogą elektroniczną w następujący sposób:

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA, OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie Zasady prawidłowego przetwarzania danych, w tym. m.in. zasadę zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości oraz zasady minimalizacji danych i ograniczonego przetwarzania, informujemy, iż Administrator ogranicza zakres przetwarzanych danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług oraz przechowuje Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa.

Kategoria osób fizycznych, których dane są przetwarzane i cel przetwarzania ich danych osobowych: Podstawa prawna przetwarzania: Okres przechowywania oraz informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych:
KANDYDACI DO PRACYCEL: Rekrutacja kandydatów do pracy Dane zwykłe:Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą rozumiana jako świadome działanie potwierdzające czyli przesłanie/dostarczenie dokumentów aplikacyjnych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na udział w kolejnych rekrutacjach, jeżeli została wyrażona

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – czynności niezbędne do zawarcia umowy

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany w przepisach z zakresu prawa pracy.

Dane przechowywane są do 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji lub do 3 miesięcy jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach bądź do czasu wycofania zgody.Podanie danych wymaganych przepisami prawa pracy jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

Podanie danych nadmiarowych (np. wizerunek) jest dobrowolne, a ich niepodanie nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

PRACOWNICYCEL: Zatrudnienie pracownika na umowie o pracę i prowadzenie niezbędnej dokumentacji; wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy (np. zgłoszenie do US, ZUS, TU,  szkolenia BHP, badania wstępne, okresowe i kontrolne, PPK) oraz archiwizacja dokumentacji pracowniczej Dane zwykłe:Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zapisów umownych

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany w przepisach z zakresu prawa pracy np. ustawa kodeks pracy oraz rozporządzeń wykonawczych (np. rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej)

Dane wrażliwe:

Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

Dane przechowywane są przez okres zgodny z przepisami prawa pracy, najczęściej jest to okres 10 lub 50 lat w zależności od okresu zatrudnienia pracownika.Podanie danych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwi zatrudnienie i realizację związanych z tym obowiązków.
ZLECENIOBIORCYCEL: Zawarcie umowy cywilnoprawnej, prowadzenie dokumentacji, realizacja praw i obowiązków wynikających z łączącej strony umowy Dane zwykłe:Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – realizacja zapisów umownych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany m.in. w ustawach kodeks cywilny, ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o podatku od osób fizycznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń  Społecznych,  o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dane wrażliwe:

Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO – przetwarzanie do celów profilaktyki zdrowotnej

 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc  od kolejnego roku w którym umowa została rozwiązana.Podanie danych jest warunkiem umownych, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.
KANDYDACI DO PROJEKTUCEL: Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych  rejestracji, weryfikacja zgłoszenia  kandydata do projektu – spełnienie warunków oraz archiwizacja formularzy w celach sprawozdawczych i kontrolnych

 

Dane zwykłe:Art. 6 ust 1 lit. b RODO  – czynności rekrutacyjne niezbędne do zawarcia ewentualnej umowy na dofinansowanie do usług rozwojowych

Art. 6 ust 1 lit.  c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany w przepisach z zakresu prawa z zakresu funkcjonowania EFS:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079),

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wytyczne dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2231/459/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 października 2023 r. tj.  REGULAMIN WYBORU PROJEKTÓW w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.17-IP.02-070/23

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów dla Działania FESL.10.17 – Kryteria wyboru projektów

Dane wrażliwe:

Art. 9 ust. 2 lit. g RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego na podstawie ww. przepisów prawa z zakresu funkcjonowania EFS

W przypadku Kandydatów nieprzyjętych do projektu dane osobowe podane w fiszce zgłoszeniowej przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od dnia ich przekazania, po czym zostaną usunięte.W przypadku Kandydatów przyjętych do projektu dane osobowe podane w fiszce zgłoszeniowej przechowywane będą co najmniej przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach projektu.

Podanie danych zawartych w fiszce zgłoszeniowej jest obowiązkowe i konieczne do poprawnej weryfikacji wszystkich warunków udziału do projektu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zakwalifikowania do projektu.

UCZESTNICY PROJEKTÓW UNIJNYCHCEL:

 

Dane zwykłe:Art. 6 ust 1 lit. b RODO – Zawarcie  umowy na udział w projekcie oraz umowy na dofinansowanie do usług rozwojowych

Art. 6 ust 1 lit. c RODO –  obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany w przepisach z zakresu prawa z zakresu funkcjonowania EFS:

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079),

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wytyczne dot. realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

Załącznik nr 2 do uchwały nr 2231/459/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 października 2023 r. tj.  REGULAMIN WYBORU PROJEKTÓW w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.10.17-IP.02-070/23

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyboru projektów dla Działania FESL.10.17 – Kryteria wyboru projektów

Dane wrażliwe:

Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego na podstawie ww. przepisów prawa z zakresu funkcjonowania EFS

Art. 9 ust. 2 lit. j) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego na podstawie ww. przepisów prawa z zakresu funkcjonowania EFS

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od dnia 31 grudnia roku, w którym został zatwierdzony końcowy wniosek o płatność w ramach projektuPodanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe i konieczne do realizacji celów projektowych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zawarcia umowy na udział w projekcie oraz umowy na dofinansowanie do usług rozwojowych.
DOSTAWCYCEL:

Zawarcie umów, realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy, prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej

Dane zwykłe:Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – zawarcia umowy

Art. 6 ust 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze uregulowany w przepisach z zakresu prawa:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 650 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)

Po rozwiązaniu umowy dane przechowywane będą przez okres 6 lat liczonych od dnia zakończenia umowy, o ile nie będzie zachodzić inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania np. rozpatrywanie ewentualnych skarg lub żądań .Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie i/lub wykonanie umowy.
INTERESARIUSZECEL:

Prowadzenie korespondencji papierowej i elektronicznej,  udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Dane zwykłe:Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora – dbanie o satysfakcję potencjalnych klientów, udzielania pełnych informacji na pojawiające się pytania, dbanie o dobre relacje Do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do procesu przetwarzania danych osobowych.Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie uniemożliwi kontakt, wysłanie zapytania czy otrzymanie odpowiedzi.

ODBIORCY DANYCH

Administrator korzysta z usług współpracujących z nim podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe przekazywane są do podmiotów zewnętrznych wyłącznie wtedy i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Podmioty zewnętrzne mogą wykorzystać przekazane (powierzone) dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadania zleconego przez Administratora.

Państwa  dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. w przypadku pracowników i zleceniobiorców – do ZUS, US, Banku, TU, zewnętrznego biuro rachunkowego;
 2. w przypadku kandydatów do projektu – podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  jak również podmiotom, które wykonują na rzecz Administratora danych osobowych usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawca domeny, twórca systemu do rekrutacji uczestników projektów unijnych;
 3. w przypadku uczestników projektów unijnych – dostawcy domeny, twórcom systemu do rekrutacji uczestników projektów unijnych, Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, Ministrowi ds.. Funduszy i Polityki Regionalnej, organom Komisji Europejskiej
 4. w przypadku dostawców – podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji oraz do zewnętrznego biura rachunkowego.
 5. w przypadki interesariuszy – podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską i podobną (np. brokerzy kurierscy) w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy i korespondencji, dostawcy domeny

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Na zasadach określonych w RODO przysługują Pani/Panu również następujące prawa:

 • prawo do wycofania zgody, jeżeli była ona podstawą prawną przetwarzania danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym)
 • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia tych danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

W przypadku chęci realizacji powyższych uprawień należy złożyć wiosek pocztą tradycyjną lub elektroniczną do Administratora.
Aby mieć pewność, że osoba składająca wiosek jest uprawniona do jego złożenia, Administrator może prosić o podanie dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość składającego.

Jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które można kierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

DODATKOWE INFORMACJE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, a w przypadku danych członków rodzin pracowników, dane te otrzymujemy zgodnie z przepisami prawa od pracowników i przetwarzamy je w zakresie wymaganym przepisami.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych stosujemy odpowiednie rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych programie oraz wszelkie ewentualne aktualizacje treści klauzul informacyjnych
są dostępne na stronie: https://projektydofinansowane.pl/rodo/

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej,
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies jednocześnie
jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez reklamodawców oraz partnerów.

DODATKOWE INFORMACJE

Strony internetowe i serwisy społecznościowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca,
by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Jednocześnie informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych stosujemy odpowiednie rodzaje zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Administrator danych  zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności użytkowników serwisu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona na stronie:   https://projektydofinansowane.pl/rodo/ dlatego zalecamy każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.