Zielona przyszłość dla Śląska

Projekt skierowany jest do grupy 1350 (810K) osób dorosłych, tj. pow. 18 r.ż. zamieszkujących lub pracujących na obszarze subregionu centralnego w 1 z następujących podregionów górniczych woj. śląskiego: bytomski, gliwicki, katowicki, sosnowiecki i tyski, planujących z własnej inicjatywy podnieść/zmienić/nabyć kompetencje lub kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń, egzaminów lub studiów podyplomowych.

Projekt wspiera osoby w niekorzystnej sytuacji* na rynku pracy.

Projekt zakłada udzielenie 95% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z zieloną gospodarką. Usługi te będą

realizowane w ramach formuły operatorskiej przy użyciu Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) i za pośrednictwem

usług oferowanych przez Bazę Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach projektu uczestnik musi wnosić wkład własny w wysokości 5% (maksymalnie limit pojedynczej usługi rozwojowej takiej jak szkolenie, walidacja lub certyfikacja wynosi 5 000 zł na osobę oraz 10 000 zł na osobę na studia podyplomowe).

Projekt realizowany będzie w oparciu o podejście popytowe. Uczestnik decyduje o zakresie, terminie oraz dostawcy usługi rozwojowej. Wybór usługi rozwojowej co do zasady będzie poprzedzone usługą doradczo edukacyjno-zawodową (charakter fakultatywny), której celem będzie właściwe dopasowanie potrzeb uczestników do zmieniającego się rynku pracy.

Projekt ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom dorosłym, które z własnej inicjatywy planują podnieść swoje umiejętności/kompetencje lub zmienić/nabyć nowe kwalifikacje, umożliwiające rozwój w kierunku umiejętności zawodowych, cyfrowych, niezbędnych do podjęcia pracy w sektorze zielonej gospodarki, podstawowych i przekrojowych, ponadto niezbędnych z punktu widzenia regionalnych/lokalnych specjalizacji (RIS, PRT) oraz kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jak również ich weryfikacja (walidacja, certyfikacja). 

Zapewnimy także każdemu chętnemu uczestnikowi dodatkowe wsparcie (w miarę potrzeby) z następujących zakresów:

  • zbudowanie motywacji do rozwoju,
  • wsparcie w analizie potrzeb rozwojowych z wykorzystaniem modelu Bilansu Kompetencji,
  • wsparcie w wyborze odpowiednich usług i identyfikacji nabytych umiejętności/kompetencji, oraz
  • wsparcia w ich walidacji i certyfikacji.

Efektem projektu będą usługi rozwojowe zmierzające do nabycia zielonych kwalifikacji/ kompetencji potrzebnych w zielonych miejscach pracy w celu budowy zielonej gospodarki.

Działania zaplanowane w projekcie zmierzać będą w kierunku gospodarki neutralnej dla środowiska naturalnego (zielonej gospodarki), poprzez nabywanie kwalifikacji i kompetencji, w szczególności zawodowych, niezbędnych na zielonych miejscach pracy.

 

Całkowita wartość projektu: 9.974.935,82

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 9.476.189,02

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie