RODO

RODO – klauzula informacyjna

LG Project Łukasz Dobiczek
ul. Jana Długosz 29/3
43-140 Lędziny
NIP 9542420111
REGON 278169261

 1. Administratorem ujawnionych podczas kontaktu danych osobowych jest LG Project Łukasz Dobiczek, NIP: 9542420111.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na niniejszej podstawie prawnej oraz w oparciu o cele:
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. prawnie uzasadniony interes poprzez kontakt z administratorem danych, oraz udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie), oraz
  – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w związku z udziałem w projekcie.
 3. Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, a po wniesieniu sprzeciwu z zastrzeżeniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:
  – żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem otrzymania odpowiedzi.
 7. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: bur@projektydofinansowane.pl